opel
Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

MISTER AUTO verzamelt persoonsgegevens betreffende de Klant, onder meer bij het browsen op de website, bij het aanmaken van een klantaccount, het vullen van een aankoopmand, het plaatsen van bestellingen, bij deelname aan een aangeboden technische inspectie, deelname aan een opiniepeiling of aan een tevredenheidsonderzoek, of bij online vragen.

Wanneer de Klant een bestelling plaatst of een formulier invult op de website, zijn de gegevens die kunnen worden verzameld de volgende:

 • Voornaam en achternaam om de Klant te identificeren
 • E-mailadres voor iedere communicatie met de Klant
 • Telefoonnummer om een efficiënte levering te waarborgen
 • Adres om de correcte aflevering te garanderen
 • Registratienummer, voor de efficiëntie van de zoekservice voor onderdelen en de aangeboden technische inspectie-operatie
 • IP-adres en browsertype voor het beheer van onze systemen en/of statistieken

Het is mogelijk dat Mister Auto u vraagt om te reageren op opiniepeilingen met het oog op wetenschappelijke en statistische doeleinden.

Deze ingezamelde persoonsgegevens zijn het voorwerp van een geautomatiseerde gegevensverwerking, welke uitsluitend bestemd is voor Mister Auto, vereenvoudigde aandelenvennootschap (“Société par actions simplifiée” naar Frans recht), met een kapitaal van € 4.374.600, geregistreerd in de RCS van LYON onder het nummer 508 332 244, met maatschappelijke zetel gevestigd 19 rue Alfred de Musset 69100 Villeurbanne, Frankrijk die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsdoeleinden zijn de volgende:

 • Uitvoering van de bestelling, inclusief facturering en aanlevering van producten
 • Levering van de diensten aangeboden op de website
 • Follow-up van de klantrelatie, inclusief het antwoorden op uw vragen en de opvolging
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen, indien u uw akkoord betuigt op een dergelijke verzending door het specifiek vakje aan te vinken in één van de verschillende formulieren die beschikbaar zijn op de website
 • Statistische analyses
 • Statistische studies om u diensten aan te bieden die aangepast zijn aan uw verwachtingen en interesses
 • Communicatie aan partners, indien u uitdrukkelijk het specifiek vakje op één van de formulieren op de website hebt aangekruist.

Het meedelen van bepaalde persoonsgegevens door de Klant is noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract afgesloten met Mister Auto.

We behandelen ook bepaalde persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (om fraudes te bestrijden en computerbeveiliging te verbeteren). De door Mister Auto verzamelde persoonsgegevens met betrekking tot de uitvoering van het Contract, worden enkel bewaard tijdens de duur van de commerciële relatie met de Klant, en - eens de contractuele relatie is geëindigd - tot het verstrijken van de wettelijke termijnen voor archivering, van verjaring, of de periode voorgeschreven door de wet waar van toepassing. Naderhand worden alleen geaggregeerde gegevens die niet toestaan dat de Klant rechtstreeks wordt geïdentificeerd, behouden. De andere gegevens worden bewaard zolang wij onze handelsactiviteiten voortzetten, of u zich tegen de gegevensverwerking verzet voor gegronde en gerechtvaardigde redenen.
Mister Auto verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die zij verzamelt en/of verwerkt te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, toegang of ongeoorloofde openbaarmaking.

De bestemmelingen van deze gegevens zijn Mister Auto, alsook haar dienstverstrekkers, gevestigd in en buiten de Europese Unie, die instaan voor de correcte uitvoering van de Bestelling. Wanneer de Klant om een financiering verzoekt om het(de) bestelde Product(-en) te betalen, kan een deel van de informatie die hij verstrekt, onder voorbehoud van zijn akkoord, worden overgemaakt aan de bedrijven die deze financiering verstrekken.

Wanneer de gegevens buiten de Europese Unie worden overgemaakt draagt Mister Auto ervoor zorg dat passende juridische waarborgen worden getroffen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mister Auto maakt gebruik van een geautomatiseerd besluitvormingssysteem als onderdeel van een risicoanalyse om fraude te bestrijden. Dit systeem evalueert klanten op basis van verschillende variabelen (inkoopvolume, recentheid, frequentie) om een score aan de Klant toe te kennen. Afhankelijk van dit beoordelingscijfer, kan aan de Klant de toegang tot de diensten van Mister Auto worden ontzegd. De Klant kan contact opnemen met Mister Auto (dataprotection+opel@mister-auto.com) om meer informatie te verkrijgen in verband met de score waarvan hij het onderwerp is.

Bescherming van uw e-mailadres

Mister Auto deelt of verkoopt het e-mailadres van de Klant niet aan derden. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om de Bestelling te verwerken, klantentevredenheidenquêtes en/of opiniepeilingen te organiseren, de Mister Auto nieuwsbrief te verzenden, of voor de transactiemails van de Vennootschap. Het versturen van nieuwsbrieven van handelspartners op de e-mail van de Klant vindt enkel plaats indien de Klant daartoe toestemming aan de Vennootschap heeft gegeven. Alle e-mails voor directe marketing in de zin van artikel L. 34-5 van de Post- en elektronische communicatiecode die door Mister Auto zijn verzonden, bevatten een link waarmee de bestemmeling zich kan afmelden onderaan de pagina. De Klant kan om zijn uitschrijving vragen van de nieuwsbrief door te schrijven naar volgend adres: dataprotection+opel@mister-auto.com.

Recht op inzage, rectificatie, wissen van gegevens, bezwaarmaking, verwerkingsbeperking en gegevensoverdraagbaarheid

De Klant beschikt over een recht op inzage in de persoonsgegevens die hem aanbelangen en deze recht te zetten, te verwijderen of over te dragen, in functie van de toepasselijke wetgeving. De Klant heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden. De Klant heeft het recht om op elk moment zijn toestemming voor gebruiken die hij eerder had toegestaan, in te trekken. De Klant kan zich ook om legitieme redenen verzetten tegen, of verzoeken om een beperking, van de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben. De Klant kan zijn rechten geheel of gedeeltelijk uitoefenen door een brief te richten naar volgend adres: Mister Auto, Data Protection Service, 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne, Frankrijk of te mailen naar volgend adres: dataprotection+opel@mister-auto.com. Voor meer informatie kan de Klant de Autoriteit Persoonsgegevens website bezoeken (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (“Autoriteit Persoonsgegevens”), hetzij via de volgende email info@autoriteitpersoonsgegevens.nl of via de post (Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60 P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag).